Rallyheart.hu a Facebookon! Rallyheart.hu a Twitteren! Rallyheart.hu az Instagram-on! Rallyheart.hu a Youtube-on! Rallyheart.hu kapcsolat!rss icon

Pin It

A Kesjár Csaba tehetséggondozó programban kizárólag azok a fiatal, tehetséges sportolók részesülhetnek támogatásban...

I. Bevezetés:

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) alapvető feladatait a szövetség Alapszabálya rögzíti:

„A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi sportfeladatok ellátására létrehozott, a sportágakban működő sportszervezetek, sportegyesületek, gazdasági társaságok, illetőleg ezeken keresztül az autó és/vagy gokart sportágban sport és egyéb tevékenységet folytató sportolók, közreműködők tevékenységét összehangoló, irányító, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján működő érdekképviseleti tevékenységet is kifejtő társadalmi szervezet.”

A fentiekben meghatározott célok megvalósítása során, az egyéb feladatok mellett, az MNASZ kiemelt feladatának tekinti a szövetség életében résztvevő tehetséges, fiatal sportolók támogatását, sikerességük elősegítését és ezzel a hazai és a nemzetközi autósport életben történő eredményes szereplésük megalapozását.

A jelen program meghirdetésével a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége, az autósport területén magas szintű sporttevékenységet folytatni kívánó tehetséges, fiatal sportolók támogatásának céljával megalapítja a Kesjár Csaba tehetséggondozó programot.

II. A program célja

A Kesjár Csaba tehetséggondozó program (továbbiakban „Program”) célja, a tehetséges, fiatal sportolók felkutatása, szakmai fejlődésük figyelemmel kísérése és segítése, a fejlődésükhöz, sportsikereik eléréséhez szükséges feltételek biztosításához történő támogatás nyújtása, illetve a sportszakmai sikerek eléréséhez szükséges egyéb fizikális és mentális tényezők fejlesztéséhez támogatás biztosítása.

 

III. A Program működése, a Kuratórium

A Kesjár Csaba tehetséggondozó program a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség keretei között végzi tevékenységét.

A Kesjár Csaba tehetséggondozó program irányítását a Program Kuratóriuma végzi. A Kuratórium elnöke az MNASZ mindenkori elnöke. A kuratóriumnak az Elnökön kívül minimum 2, maximum 4 tagja lehet. A Kuratórium tagjait az MNASZ elnöke kéri fel és bízza meg a kuratóriumi tag tisztséggel, adott esetben hívja vissza a tisztségből. Amennyiben a Kuratórium létszáma 3 fő alá csökken, úgy a Kuratórium határozatot nem hozhat.

A Kuratórium az alábbi témakörökben hozhat határozatokat:
• benyújtott pályázat befogadása vagy elutasítása
• korábban a Programban résztvevő versenyző befogadásának meghosszabbítása
• támogatás megítélése a programban résztvevő versenyző részére
• korábbi támogatási határozat módosítása, visszavonása
• a Program működéséhez szükséges döntések
• a Program gazdálkodásához, pénzügyi forrásainak biztosításához szükséges döntések

A Kuratórium a határozatait többségi szavazattal hozza a tisztségben lévő kuratóriumi tagok figyelembevételével. Határozat kuratóriumi ülés keretében, vagy elektronikus körszavazás útján hozható meg. A Kuratórium a határozatai nyilvánosak, azokat a Kuratórium köteles az MNASZ honlapján közzétenni.

A Kuratórium elnöke minden évben két alkalommal (tárgyév júniusában és tárgyév decemberében) köteles beszámolni az MNASZ Elnöksége felé a Program által támogatott versenyzőkről, a támogatott versenyzők eredményeiről és a Program gazdálkodásáról.

IV. A Program pénzügyi forrásai, gazdálkodása

A Kesjár Csaba tehetséggondozó program az MNASZ gazdasági rendszerén belül, annak szabályai szerint, mint önálló elszámolási egység tevékenykedik, az alábbi alapelvek mellett:

• a „Program” a rendelkezésre álló pénzügyi eszközeit kizárólag a Program céljaiban meghatározott célokra fordíthatja, Kuratórium határozat alapján. Saját működésére forrás nem használható fel

• a „Program” az alábbi forrásokból kaphat pénzügyi eszközöket:
o az MNASZ Elnöksége által, az MNASZ vagyonából biztosított pénzügyi eszköz
o az MNASZ Szakági Bizottságainak határozata alapján, az adott szakág éves költségvetésének terhére
o pályázati forrásokból
o támogatói szerződések alapján
o egyéni támogatóktól

• a „Program” működésének érdekében az MNASZ költségvetésének alapelvei és a költségvetés végrehajtásának előírása c. szabályzat előírásainak figyelembevételével lehet szerződéseket kötni.

• a „Program” a Program céljaira biztosított eszközöket 100%-ban felhasználhatja.

• a kuratórium által megítélt támogatások három formában biztosíthatók a támogatott részére:
o az adott MNASZ Tagszervezet részére támogatási szerződés keretében
o az adott MNASZ Tagszervezet részére biztosított költségtérítés formájában
o tárgyi, vagy szolgáltatásként igénybe vett támogatás esetében a szolgáltatás nyújtója, illetve a tárgyi eszköz szállítója felé történő közvetlen kifizetés formájában

V. A Programban résztvevők köre

A Kesjár Csaba tehetséggondozó programban kizárólag azok a fiatal, tehetséges sportolók részesülhetnek támogatásban,

• akinek érdekében valamely MNASZ Tagszervezet pályázatot nyújt be a Programban történő részvétel céljából, és akinek részre a Tagszervezet MNASZ versenyzői licencet igényelt, vagy kötelezettséget vállal, hogy a későbbiekben ilyet igényelni fog

• akinek pályázatát a Kesjár Csaba tehetséggondozó program Kuratóriuma befogadta A Kesjár Csaba tehetséggondozó program Kuratóriuma csak azoknak a pályázóknak a pályázatát fogadhatja be, akik:

• a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség valamely tagszervezetének keretei között folytatják sporttevékenységüket,

• a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vagy a Nemzetközi Autósport Szövetség (FIA) versenyrendszerében vesznek részt versenyeken,

• életkoruk alapján utánpótlás korú versenyzőnek minősülnek:

o rallye- és terep-rallye szakágban a támogatás évében max. 25. életévüket betöltő versenyzők
o gokart szakágban a támogatás évében max. 18. életévüket betöltő versenyzők
o minden további szakágban a támogatás évében max. 22. életévüket betöltő versenyzők

• a tárgyévet megelőzően már rendelkeztek MNASZ versenyzői licenccel és a tárgyévben már kiváltották, vagy már megigényelték MNASZ versenyzői licencüket

• az MNASZ érintett szakágának szakági bizottsága támogatja a pályázat befogadását

• vállalják a jelen programleírásban meghatározott feltételek teljesítését,

• életvitelükkel, sporttevékenységükkel pozitív példát mutatnak kortársaiknak.
Nem fogadható be az a pályázat,

• melyet olyan Tagszervezet nyújtott be, melynek köztartozása van, vagy mely az MNASZ felé tartozással rendelkezik,

• melyet olyan Tagszervezet nyújtott be, mely peres eljárásban áll az MNASZ-szel,

• mely olyan versenyző érdekében került benyújtásra, aki a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben fegyelmi vagy etikai eljárás keretében jogerősen elmarasztalásra került

A Kuratórium befogadó határozata, a határozat meghozatalának évében, december 31-ig történő részvételt eredményez. A Kuratórium jogosult újabb pályázat nélkül meghosszabbítani valamely támogatott részvételét a programban, aki az előző évben is résztvevője volt a programnak és a részvételi feltételekben nem történt változás a korábbi évhez képest.

VI. Nyújtható támogatások köre, a támogatások megítélésének alapelvei

A „Program” a résztvevők részére egyedileg meghatározott, az adott versenyző fejlődéséhez leginkább szükséges támogatásokat biztosíthatja. Minden egyes esetben a támogatás jellegét és mértékét a Kuratórium határozza meg. A Kuratórium támogatási döntésével szemben fellebbezési lehetőség nincsen.

A Kuratórium az alábbi támogatásokat ítélheti meg:
• licencdíj támogatás
• eszköz támogatás
• nevezési díj támogatás
• üzemanyag költség támogatás
• fizikális és/vagy mentális felkészítő programok támogatása
• versenyekhez kapcsolódó utazási és/vagy szállás költség támogatás

A támogatásokat a Kuratórium az alábbi információk figyelembevételével ítéli meg:
• a versenyző korábbi eredményei
• a versenyző által benyújtott célkitűzések
• a versenyző által benyújtott célkitűzések megvalósításához a versenyző, illetve Tagszervezet által biztosított feltételek
• az érintett MNASZ Tagszervezet korábbi tehetséggondozási tevékenységének eredményessége

 

VII. A Programban résztvevő versenyzők kötelezettségei

Minden, a Program keretében pályázatot benyújtó Tagszervezet illetve versenyző – a pályázatának befogadása esetén – kötelezi magát az alábbiak betartására:
• a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében minden tőle telhetőt megtesz
• életvitelükkel, sporttevékenységükkel a támogatási időszakban is pozitív példát mutatnak kortársaiknak
• sporttevékenységük során a sportszerűség elvét nem sértik meg
• nyilatkozataikban nem tesznek olyan kijelentést, mely alkalmas az MNASZ és/vagy az

FIA hírnevének negatív színben történő feltüntetésére
• média megjelenéseik során feltüntetik, hogy sporttevékenységüket az MNASZ Kesjár Csaba tehetséggondozó program támogatja
• a támogatott versenyző, a versenyzői ruházatán elhelyezi a Program logóját.
• a támogatott versenyző a versenyautóján/gokartján jól látható helyen elhelyezi az alábbi feliratot: „Az MNASZ Kesjár Csaba tehetséggondozó program által támogatott versenyző”

Minden, a Program keretében pályázatot benyújtó Tagszervezet illetve versenyző – a pályázati időszakot követően 30 napon belül - köteles az MNASZ részére benyújtani egy összefoglaló beszámolót a támogatási időszakban elért eredményeiről és a részére nyújtott támogatások felhasználásáról.

A Programban résztvevők tudomásul veszik, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, illetve a pályázatok befogadására meghatározott kizáró indokok fennállása esetén a Kuratórium jogosult a megítélt támogatások felfüggesztésére, illetve a korábban, a Program keretében nyújtott támogatások visszaigénylésére.

Forrás: mnasz.hu

Legfrissebb cikkek